Genesis 33

HOT(i) 1 וישׂא יעקב עיניו וירא והנה עשׂו בא ועמו ארבע מאות אישׁ ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שׁתי השׁפחות׃ 2 וישׂם את השׁפחות ואת ילדיהן ראשׁנה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים׃ 3 והוא עבר לפניהם וישׁתחו ארצה שׁבע פעמים עד גשׁתו עד אחיו׃ 4 וירץ עשׂו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישׁקהו ויבכו׃ 5 וישׂא את עיניו וירא את הנשׁים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשׁר חנן אלהים את עבדך׃ 6 ותגשׁן השׁפחות הנה וילדיהן ותשׁתחוין׃ 7 ותגשׁ גם לאה וילדיה וישׁתחוו ואחר נגשׁ יוסף ורחל וישׁתחוו׃ 8 ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשׁר פגשׁתי ויאמר למצא חן בעיני אדני׃ 9 ויאמר עשׂו ישׁ לי רב אחי יהי לך אשׁר׃ 10 ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני׃ 11 קח נא את ברכתי אשׁר הבאת לך כי חנני אלהים וכי ישׁ לי כל ויפצר בו ויקח׃ 12 ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך׃ 13 ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן׃ 14 יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשׁר לפני ולרגל הילדים עד אשׁר אבא אל אדני שׂעירה׃ 15 ויאמר עשׂו אציגה נא עמך מן העם אשׁר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני׃ 16 וישׁב ביום ההוא עשׂו לדרכו שׂעירה׃ 17 ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשׂה סכת על כן קרא שׁם המקום סכות׃ 18 ויבא יעקב שׁלם עיר שׁכם אשׁר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר׃ 19 ויקן את חלקת השׂדה אשׁר נטה שׁם אהלו מיד בני חמור אבי שׁכם במאה קשׂיטה׃ 20 ויצב שׁם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישׂראל׃