Genesis 31:55

HOT(i) 55 (32:1) וישׁכם לבן בבקר וינשׁק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישׁב לבן למקמו׃