Genesis 29:18-30

HOT(i) 18 ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שׁבע שׁנים ברחל בתך הקטנה׃ 19 ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאישׁ אחר שׁבה עמדי׃ 20 ויעבד יעקב ברחל שׁבע שׁנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה׃ 21 ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשׁתי כי מלאו ימי ואבואה אליה׃ 22 ויאסף לבן את כל אנשׁי המקום ויעשׂ משׁתה׃ 23 ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה׃ 24 ויתן לבן לה את זלפה שׁפחתו ללאה בתו שׁפחה׃ 25 ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשׂית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני׃ 26 ויאמר לבן לא יעשׂה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה׃ 27 מלא שׁבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשׁר תעבד עמדי עוד שׁבע שׁנים אחרות׃ 28 ויעשׂ יעקב כן וימלא שׁבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשׁה׃ 29 ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שׁפחתו לה לשׁפחה׃ 30 ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שׁבע שׁנים אחרות׃