Ezekiel 48

HOT(i) 1 ואלה שׁמות השׁבטים מקצה צפונה אל יד דרך חתלן לבוא חמת חצר עינן גבול דמשׂק צפונה אל יד חמת והיו לו פאת קדים הים דן אחד׃ 2 ועל גבול דן מפאת קדים עד פאת ימה אשׁר אחד׃ 3 ועל גבול אשׁר מפאת קדימה ועד פאת ימה נפתלי אחד׃ 4 ועל גבול נפתלי מפאת קדמה עד פאת ימה מנשׁה אחד׃ 5 ועל גבול מנשׁה מפאת קדמה עד פאת ימה אפרים אחד׃ 6 ועל גבול אפרים מפאת קדים ועד פאת ימה ראובן אחד׃ 7 ועל גבול ראובן מפאת קדים עד פאת ימה יהודה אחד׃ 8 ועל גבול יהודה מפאת קדים עד פאת ימה תהיה התרומה אשׁר תרימו חמשׁה ועשׂרים אלף רחב וארך כאחד החלקים מפאת קדימה עד פאת ימה והיה המקדשׁ בתוכו׃ 9 התרומה אשׁר תרימו ליהוה ארך חמשׁה ועשׂרים אלף ורחב עשׂרת אלפים׃ 10 ולאלה תהיה תרומת הקדשׁ לכהנים צפונה חמשׁה ועשׂרים אלף וימה רחב עשׂרת אלפים וקדימה רחב עשׂרת אלפים ונגבה ארך חמשׁה ועשׂרים אלף והיה מקדשׁ יהוה בתוכו׃ 11 לכהנים המקדשׁ מבני צדוק אשׁר שׁמרו משׁמרתי אשׁר לא תעו בתעות בני ישׂראל כאשׁר תעו הלוים׃ 12 והיתה להם תרומיה מתרומת הארץ קדשׁ קדשׁים אל גבול הלוים׃ 13 והלוים לעמת גבול הכהנים חמשׁה ועשׂרים אלף ארך ורחב עשׂרת אלפים כל ארך חמשׁה ועשׂרים אלף ורחב עשׂרת אלפים׃ 14 ולא ימכרו ממנו ולא ימר ולא יעבור ראשׁית הארץ כי קדשׁ ליהוה׃ 15 וחמשׁת אלפים הנותר ברחב על פני חמשׁה ועשׂרים אלף חל הוא לעיר למושׁב ולמגרשׁ והיתה העיר בתוכה׃ 16 ואלה מדותיה פאת צפון חמשׁ מאות וארבעת אלפים ופאת נגב חמשׁ חמשׁ מאות וארבעת אלפים ומפאת קדים חמשׁ מאות וארבעת אלפים ופאת ימה חמשׁ מאות וארבעת אלפים׃ 17 והיה מגרשׁ לעיר צפונה חמשׁים ומאתים ונגבה חמשׁים ומאתים וקדימה חמשׁים ומאתים וימה חמשׁים ומאתים׃ 18 והנותר בארך לעמת תרומת הקדשׁ עשׂרת אלפים קדימה ועשׂרת אלפים ימה והיה לעמת תרומת הקדשׁ והיתה תבואתה ללחם לעבדי העיר׃ 19 והעבד העיר יעבדוהו מכל שׁבטי ישׂראל׃ 20 כל התרומה חמשׁה ועשׂרים אלף בחמשׁה ועשׂרים אלף רביעית תרימו את תרומת הקדשׁ אל אחזת העיר׃ 21 והנותר לנשׂיא מזה ומזה לתרומת הקדשׁ ולאחזת העיר אל פני חמשׁה ועשׂרים אלף תרומה עד גבול קדימה וימה על פני חמשׁה ועשׂרים אלף על גבול ימה לעמת חלקים לנשׂיא והיתה תרומת הקדשׁ ומקדשׁ הבית בתוכה׃ 22 ומאחזת הלוים ומאחזת העיר בתוך אשׁר לנשׂיא יהיה בין גבול יהודה ובין גבול בנימן לנשׂיא יהיה׃ 23 ויתר השׁבטים מפאת קדימה עד פאת ימה בנימן אחד׃ 24 ועל גבול בנימן מפאת קדימה עד פאת ימה שׁמעון אחד׃ 25 ועל גבול שׁמעון מפאת קדימה עד פאת ימה ישׂשכר אחד׃ 26 ועל גבול ישׂשכר מפאת קדימה עד פאת ימה זבולן אחד׃ 27 ועל גבול זבולן מפאת קדמה עד פאת ימה גד אחד׃ 28 ועל גבול גד אל פאת נגב תימנה והיה גבול מתמר מי מריבת קדשׁ נחלה על הים הגדול׃ 29 זאת הארץ אשׁר תפילו מנחלה לשׁבטי ישׂראל ואלה מחלקותם נאם אדני יהוה׃ 30 ואלה תוצאת העיר מפאת צפון חמשׁ מאות וארבעת אלפים מדה׃ 31 ושׁערי העיר על שׁמות שׁבטי ישׂראל שׁערים שׁלושׁה צפונה שׁער ראובן אחד שׁער יהודה אחד שׁער לוי אחד׃ 32 ואל פאת קדימה חמשׁ מאות וארבעת אלפים ושׁערים שׁלשׁה ושׁער יוסף אחד שׁער בנימן אחד שׁער דן אחד׃ 33 ופאת נגבה חמשׁ מאות וארבעת אלפים מדה ושׁערים שׁלשׁה שׁער שׁמעון אחד שׁער ישׂשכר אחד שׁער זבולן אחד׃ 34 פאת ימה חמשׁ מאות וארבעת אלפים שׁעריהם שׁלשׁה שׁער גד אחד שׁער אשׁר אחד שׁער נפתלי אחד׃ 35 סביב שׁמנה עשׂר אלף ושׁם העיר מיום יהוה שׁמה׃