Ezekiel 40

HOT(i) 1 בעשׂרים וחמשׁ שׁנה לגלותנו בראשׁ השׁנה בעשׂור לחדשׁ בארבע עשׂרה שׁנה אחר אשׁר הכתה העיר בעצם היום הזה היתה עלי יד יהוה ויבא אתי שׁמה׃ 2 במראות אלהים הביאני אל ארץ ישׂראל ויניחני אל הר גבה מאד ועליו כמבנה עיר מנגב׃ 3 ויביא אותי שׁמה והנה אישׁ מראהו כמראה נחשׁת ופתיל פשׁתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשׁער׃ 4 וידבר אלי האישׁ בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שׁמע ושׂים לבך לכל אשׁר אני מראה אותך כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את כל אשׁר אתה ראה לבית ישׂראל׃ 5 והנה חומה מחוץ לבית סביב סביב וביד האישׁ קנה המדה שׁשׁ אמות באמה וטפח וימד את רחב הבנין קנה אחד וקומה קנה אחד׃ 6 ויבוא אל שׁער אשׁר פניו דרך הקדימה ויעל במעלותו וימד את סף השׁער קנה אחד רחב ואת סף אחד קנה אחד רחב׃ 7 והתא קנה אחד ארך וקנה אחד רחב ובין התאים חמשׁ אמות וסף השׁער מאצל אולם השׁער מהבית קנה אחד׃ 8 וימד את אלם השׁער מהבית קנה אחד׃ 9 וימד את אלם השׁער שׁמנה אמות ואילו שׁתים אמות ואלם השׁער מהבית׃ 10 ותאי השׁער דרך הקדים שׁלשׁה מפה ושׁלשׁה מפה מדה אחת לשׁלשׁתם ומדה אחת לאילם מפה ומפו׃ 11 וימד את רחב פתח השׁער עשׂר אמות ארך השׁער שׁלושׁ עשׂרה אמות׃ 12 וגבול לפני התאות אמה אחת ואמה אחת גבול מפה והתא שׁשׁ אמות מפו ושׁשׁ אמות מפו׃ 13 וימד את השׁער מגג התא לגגו רחב עשׂרים וחמשׁ אמות פתח נגד פתח׃ 14 ויעשׂ את אילים שׁשׁים אמה ואל איל החצר השׁער סביב סביב׃ 15 ועל פני השׁער היאתון על לפני אלם השׁער הפנימי חמשׁים אמה׃ 16 וחלנות אטמות אל התאים ואל אליהמה לפנימה לשׁער סביב סביב וכן לאלמות וחלונות סביב סביב לפנימה ואל איל תמרים׃ 17 ויביאני אל החצר החיצונה והנה לשׁכות ורצפה עשׂוי לחצר סביב סביב שׁלשׁים לשׁכות אל הרצפה׃ 18 והרצפה אל כתף השׁערים לעמת ארך השׁערים הרצפה התחתונה׃ 19 וימד רחב מלפני השׁער התחתונה לפני החצר הפנימי מחוץ מאה אמה הקדים והצפון׃ 20 והשׁער אשׁר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה מדד ארכו ורחבו׃ 21 ותאו שׁלושׁה מפו ושׁלשׁה מפו ואילו ואלמו היה כמדת השׁער הראשׁון חמשׁים אמה ארכו ורחב חמשׁ ועשׂרים באמה׃ 22 וחלונו ואלמו ותמרו כמדת השׁער אשׁר פניו דרך הקדים ובמעלות שׁבע יעלו בו ואילמו לפניהם׃ 23 ושׁער לחצר הפנימי נגד השׁער לצפון ולקדים וימד משׁער אל שׁער מאה אמה׃ 24 ויולכני דרך הדרום והנה שׁער דרך הדרום ומדד אילו ואילמו כמדות האלה׃ 25 וחלונים לו ולאילמו סביב סביב כהחלנות האלה חמשׁים אמה ארך ורחב חמשׁ ועשׂרים אמה׃ 26 ומעלות שׁבעה עלותו ואלמו לפניהם ותמרים לו אחד מפו ואחד מפו אל אילו׃ 27 ושׁער לחצר הפנימי דרך הדרום וימד משׁער אל השׁער דרך הדרום מאה אמות׃ 28 ויביאני אל חצר הפנימי בשׁער הדרום וימד את השׁער הדרום כמדות האלה׃ 29 ותאו ואילו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב חמשׁים אמה ארך ורחב עשׂרים וחמשׁ אמות׃ 30 ואלמות סביב סביב ארך חמשׁ ועשׂרים אמה ורחב חמשׁ אמות׃ 31 ואלמו אל חצר החצונה ותמרים אל אילו ומעלות שׁמונה מעלו׃ 32 ויביאני אל החצר הפנימי דרך הקדים וימד את השׁער כמדות האלה׃ 33 ותאו ואלו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב סביב ארך חמשׁים אמה ורחב חמשׁ ועשׂרים אמה׃ 34 ואלמו לחצר החיצונה ותמרים אל אלו מפו ומפו ושׁמנה מעלות מעלו׃ 35 ויביאני אל שׁער הצפון ומדד כמדות האלה׃ 36 תאו אלו ואלמו וחלונות לו סביב סביב ארך חמשׁים אמה ורחב חמשׁ ועשׂרים אמה׃ 37 ואילו לחצר החיצונה ותמרים אל אילו מפו ומפו ושׁמנה מעלות מעלו׃ 38 ולשׁכה ופתחה באילים השׁערים שׁם ידיחו את העלה׃ 39 ובאלם השׁער שׁנים שׁלחנות מפו ושׁנים שׁלחנות מפה לשׁחוט אליהם העולה והחטאת והאשׁם׃ 40 ואל הכתף מחוצה לעולה לפתח השׁער הצפונה שׁנים שׁלחנות ואל הכתף האחרת אשׁר לאלם השׁער שׁנים שׁלחנות׃ 41 ארבעה שׁלחנות מפה וארבעה שׁלחנות מפה לכתף השׁער שׁמונה שׁלחנות אליהם ישׁחטו׃ 42 וארבעה שׁלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו את הכלים אשׁר ישׁחטו את העולה בם והזבח׃ 43 והשׁפתים טפח אחד מוכנים בבית סביב סביב ואל השׁלחנות בשׂר הקרבן׃ 44 ומחוצה לשׁער הפנימי לשׁכות שׁרים בחצר הפנימי אשׁר אל כתף שׁער הצפון ופניהם דרך הדרום אחד אל כתף שׁער הקדים פני דרך הצפן׃ 45 וידבר אלי זה הלשׁכה אשׁר פניה דרך הדרום לכהנים שׁמרי משׁמרת הבית׃ 46 והלשׁכה אשׁר פניה דרך הצפון לכהנים שׁמרי משׁמרת המזבח המה בני צדוק הקרבים מבני לוי אל יהוה לשׁרתו׃ 47 וימד את החצר ארך מאה אמה ורחב מאה אמה מרבעת והמזבח לפני הבית׃ 48 ויבאני אל אלם הבית וימד אל אלם חמשׁ אמות מפה וחמשׁ אמות מפה ורחב השׁער שׁלשׁ אמות מפו ושׁלשׁ אמות מפו׃ 49 ארך האלם עשׂרים אמה ורחב עשׁתי עשׂרה אמה ובמעלות אשׁר יעלו אליו ועמדים אל האילים אחד מפה ואחד מפה׃