Ezekiel 37:25

HOT(i) 25 וישׁבו על הארץ אשׁר נתתי לעבדי ליעקב אשׁר ישׁבו בה אבותיכם וישׁבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשׂיא להם לעולם׃