Ezekiel 36:6

HOT(i) 6 לכן הנבא על אדמת ישׂראל ואמרת להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות כה אמר אדני יהוה הנני בקנאתי ובחמתי דברתי יען כלמת גוים נשׂאתם׃