Ezekiel 36:26-28

HOT(i) 26 ונתתי לכם לב חדשׁ ורוח חדשׁה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשׂרכם ונתתי לכם לב בשׂר׃ 27 ואת רוחי אתן בקרבכם ועשׂיתי את אשׁר בחקי תלכו ומשׁפטי תשׁמרו ועשׂיתם׃ 28 וישׁבתם בארץ אשׁר נתתי לאבתיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים׃