Ezekiel 36:10-12

HOT(i) 10 והרביתי עליכם אדם כל בית ישׂראל כלה ונשׁבו הערים והחרבות תבנינה׃ 11 והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו והושׁבתי אתכם כקדמותיכם והטבתי מראשׁתיכם וידעתם כי אני יהוה׃ 12 והולכתי עליכם אדם את עמי ישׂראל וירשׁוך והיית להם לנחלה ולא תוסף עוד לשׁכלם׃