Ezekiel 34:8

HOT(i) 8 חי אני נאם אדני יהוה אם לא יען היות צאני לבז ותהיינה צאני לאכלה לכל חית השׂדה מאין רעה ולא דרשׁו רעי את צאני וירעו הרעים אותם ואת צאני לא רעו׃