Ezekiel 33:11-20

HOT(i) 11 אמר אליהם חי אני נאם אדני יהוה אם אחפץ במות הרשׁע כי אם בשׁוב רשׁע מדרכו וחיה שׁובו שׁובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישׂראל׃ 12 ואתה בן אדם אמר אל בני עמך צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשׁעו ורשׁעת הרשׁע לא יכשׁל בה ביום שׁובו מרשׁעו וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטאתו׃ 13 באמרי לצדיק חיה יחיה והוא בטח על צדקתו ועשׂה עול כל צדקתו לא תזכרנה ובעולו אשׁר עשׂה בו ימות׃ 14 ובאמרי לרשׁע מות תמות ושׁב מחטאתו ועשׂה משׁפט וצדקה׃ 15 חבל ישׁיב רשׁע גזלה ישׁלם בחקות החיים הלך לבלתי עשׂות עול חיו יחיה לא ימות׃ 16 כל חטאתו אשׁר חטא לא תזכרנה לו משׁפט וצדקה עשׂה חיו יחיה׃ 17 ואמרו בני עמך לא יתכן דרך אדני והמה דרכם לא יתכן׃ 18 בשׁוב צדיק מצדקתו ועשׂה עול ומת׃ 19 ובשׁוב רשׁע מרשׁעתו ועשׂה משׁפט וצדקה עליהם הוא יחיה׃ 20 ואמרתם לא יתכן דרך אדני אישׁ כדרכיו אשׁפוט אתכם בית ישׂראל׃