Ezekiel 20:40

HOT(i) 40 כי בהר קדשׁי בהר מרום ישׂראל נאם אדני יהוה שׁם יעבדני כל בית ישׂראל כלה בארץ שׁם ארצם ושׁם אדרושׁ את תרומתיכם ואת ראשׁית משׂאותיכם בכל קדשׁיכם׃