Ezekiel 20:31

HOT(i) 31 ובשׂאת מתנתיכם בהעביר בניכם באשׁ אתם נטמאים לכל גלוליכם עד היום ואני אדרשׁ לכם בית ישׂראל חי אני נאם אדני יהוה אם אדרשׁ׃