Ezekiel 2

HOT(i) 1 ויאמר אלי בן אדם עמד על רגליך ואדבר אתך׃ 2 ותבא בי רוח כאשׁר דבר אלי ותעמדני על רגלי ואשׁמע את מדבר אלי׃ 3 ויאמר אלי בן אדם שׁולח אני אותך אל בני ישׂראל אל גוים המורדים אשׁר מרדו בי המה ואבותם פשׁעו בי עד עצם היום הזה׃ 4 והבנים קשׁי פנים וחזקי לב אני שׁולח אותך אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה׃ 5 והמה אם ישׁמעו ואם יחדלו כי בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם׃ 6 ואתה בן אדם אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל עקרבים אתה יושׁב מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת כי בית מרי המה׃ 7 ודברת את דברי אליהם אם ישׁמעו ואם יחדלו כי מרי המה׃ 8 ואתה בן אדם שׁמע את אשׁר אני מדבר אליך אל תהי מרי כבית המרי פצה פיך ואכל את אשׁר אני נתן אליך׃ 9 ואראה והנה יד שׁלוחה אלי והנה בו מגלת ספר׃ 10 ויפרשׂ אותה לפני והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה קנים והגה והי׃