Ezekiel 19

HOT(i) 1 ואתה שׂא קינה אל נשׂיאי ישׂראל׃ 2 ואמרת מה אמך לביא בין אריות רבצה בתוך כפרים רבתה גוריה׃ 3 ותעל אחד מגריה כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל׃ 4 וישׁמעו אליו גוים בשׁחתם נתפשׂ ויבאהו בחחים אל ארץ מצרים׃ 5 ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שׂמתהו׃ 6 ויתהלך בתוך אריות כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל׃ 7 וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשׁם ארץ ומלאה מקול שׁאגתו׃ 8 ויתנו עליו גוים סביב ממדינות ויפרשׂו עליו רשׁתם בשׁחתם נתפשׂ׃ 9 ויתנהו בסוגר בחחים ויבאהו אל מלך בבל יבאהו במצדות למען לא ישׁמע קולו עוד אל הרי ישׂראל׃ 10 אמך כגפן בדמך על מים שׁתולה פריה וענפה היתה ממים רבים׃ 11 ויהיו לה מטות עז אל שׁבטי משׁלים ותגבה קומתו על בין עבתים וירא בגבהו ברב דליתיו׃ 12 ותתשׁ בחמה לארץ השׁלכה ורוח הקדים הובישׁ פריה התפרקו ויבשׁו מטה עזה אשׁ אכלתהו׃ 13 ועתה שׁתולה במדבר בארץ ציה וצמא׃ 14 ותצא אשׁ ממטה בדיה פריה אכלה ולא היה בה מטה עז שׁבט למשׁול קינה היא ותהי לקינה׃