Ezekiel 15

HOT(i) 1 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 2 בן אדם מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשׁר היה בעצי היער׃ 3 היקח ממנו עץ לעשׂות למלאכה אם יקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי׃ 4 הנה לאשׁ נתן לאכלה את שׁני קצותיו אכלה האשׁ ותוכו נחר היצלח למלאכה׃ 5 הנה בהיותו תמים לא יעשׂה למלאכה אף כי אשׁ אכלתהו ויחר ונעשׂה עוד למלאכה׃ 6 לכן כה אמר אדני יהוה כאשׁר עץ הגפן בעץ היער אשׁר נתתיו לאשׁ לאכלה כן נתתי את ישׁבי ירושׁלם׃ 7 ונתתי את פני בהם מהאשׁ יצאו והאשׁ תאכלם וידעתם כי אני יהוה בשׂומי את פני׃ 8 ונתתי את הארץ שׁממה יען מעלו מעל נאם אדני יהוה׃