Ezekiel 1

HOT(i) 1 ויהי בשׁלשׁים שׁנה ברביעי בחמשׁה לחדשׁ ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השׁמים ואראה מראות אלהים׃ 2 בחמשׁה לחדשׁ היא השׁנה החמישׁית לגלות המלך יויכין׃ 3 היה היה דבר יהוה אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשׂדים על נהר כבר ותהי עליו שׁם יד יהוה׃ 4 וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואשׁ מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשׁמל מתוך האשׁ׃ 5 ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה׃ 6 וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת׃ 7 ורגליהם רגל ישׁרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשׁת קלל׃ 8 וידו אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם׃ 9 חברת אשׁה אל אחותה כנפיהם לא יסבו בלכתן אישׁ אל עבר פניו ילכו׃ 10 ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שׁור מהשׂמאול לארבעתן ופני נשׁר לארבעתן׃ 11 ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאישׁ שׁתים חברות אישׁ ושׁתים מכסות את גויתיהנה׃ 12 ואישׁ אל עבר פניו ילכו אל אשׁר יהיה שׁמה הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן׃ 13 ודמות החיות מראיהם כגחלי אשׁ בערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאשׁ ומן האשׁ יוצא ברק׃ 14 והחיות רצוא ושׁוב כמראה הבזק׃ 15 וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו׃ 16 מראה האופנים ומעשׂיהם כעין תרשׁישׁ ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשׂיהם כאשׁר יהיה האופן בתוך האופן׃ 17 על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו לא יסבו בלכתן׃ 18 וגביהן וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב לארבעתן׃ 19 ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשׂא החיות מעל הארץ ינשׂאו האופנים׃ 20 על אשׁר יהיה שׁם הרוח ללכת ילכו שׁמה הרוח ללכת והאופנים ינשׂאו לעמתם כי רוח החיה באופנים׃ 21 בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשׂאם מעל הארץ ינשׂאו האופנים לעמתם כי רוח החיה באופנים׃ 22 ודמות על ראשׁי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשׁיהם מלמעלה׃ 23 ותחת הרקיע כנפיהם ישׁרות אשׁה אל אחותה לאישׁ שׁתים מכסות להנה ולאישׁ שׁתים מכסות להנה את גויתיהם׃ 24 ואשׁמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שׁדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן׃ 25 ויהי קול מעל לרקיע אשׁר על ראשׁם בעמדם תרפינה כנפיהן׃ 26 וממעל לרקיע אשׁר על ראשׁם כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה׃ 27 וארא כעין חשׁמל כמראה אשׁ בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה אשׁ ונגה לו סביב׃ 28 כמראה הקשׁת אשׁר יהיה בענן ביום הגשׁם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד יהוה ואראה ואפל על פני ואשׁמע קול מדבר׃