Exodus 39

HOT(i) 1 ומן התכלת והארגמן ותולעת השׁני עשׂו בגדי שׂרד לשׁרת בקדשׁ ויעשׂו את בגדי הקדשׁ אשׁר לאהרן כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 2 ויעשׂ את האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שׁני ושׁשׁ משׁזר׃ 3 וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשׂות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השׁני ובתוך השׁשׁ מעשׂה חשׁב׃ 4 כתפת עשׂו לו חברת על שׁני קצוותו חבר׃ 5 וחשׁב אפדתו אשׁר עליו ממנו הוא כמעשׂהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שׁני ושׁשׁ משׁזר כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 6 ויעשׂו את אבני השׁהם מסבת משׁבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שׁמות בני ישׂראל׃ 7 וישׂם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישׂראל כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 8 ויעשׂ את החשׁן מעשׂה חשׁב כמעשׂה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שׁני ושׁשׁ משׁזר׃ 9 רבוע היה כפול עשׂו את החשׁן זרת ארכו וזרת רחבו כפול׃ 10 וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד׃ 11 והטור השׁני נפך ספיר ויהלם׃ 12 והטור השׁלישׁי לשׁם שׁבו ואחלמה׃ 13 והטור הרביעי תרשׁישׁ שׁהם וישׁפה מוסבת משׁבצת זהב במלאתם׃ 14 והאבנים על שׁמת בני ישׂראל הנה שׁתים עשׂרה על שׁמתם פתוחי חתם אישׁ על שׁמו לשׁנים עשׂר שׁבט׃ 15 ויעשׂו על החשׁן שׁרשׁרת גבלת מעשׂה עבת זהב טהור׃ 16 ויעשׂו שׁתי משׁבצת זהב ושׁתי טבעת זהב ויתנו את שׁתי הטבעת על שׁני קצות החשׁן׃ 17 ויתנו שׁתי העבתת הזהב על שׁתי הטבעת על קצות החשׁן׃ 18 ואת שׁתי קצות שׁתי העבתת נתנו על שׁתי המשׁבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו׃ 19 ויעשׂו שׁתי טבעת זהב וישׂימו על שׁני קצות החשׁן על שׂפתו אשׁר אל עבר האפד ביתה׃ 20 ויעשׂו שׁתי טבעת זהב ויתנם על שׁתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשׁב האפד׃ 21 וירכסו את החשׁן מטבעתיו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להית על חשׁב האפד ולא יזח החשׁן מעל האפד כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 22 ויעשׂ את מעיל האפד מעשׂה ארג כליל תכלת׃ 23 ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שׂפה לפיו סביב לא יקרע׃ 24 ויעשׂו על שׁולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שׁני משׁזר׃ 25 ויעשׂו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שׁולי המעיל סביב בתוך הרמנים׃ 26 פעמן ורמן פעמן ורמן על שׁולי המעיל סביב לשׁרת כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 27 ויעשׂו את הכתנת שׁשׁ מעשׂה ארג לאהרן ולבניו׃ 28 ואת המצנפת שׁשׁ ואת פארי המגבעת שׁשׁ ואת מכנסי הבד שׁשׁ משׁזר׃ 29 ואת האבנט שׁשׁ משׁזר ותכלת וארגמן ותולעת שׁני מעשׂה רקם כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 30 ויעשׂו את ציץ נזר הקדשׁ זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדשׁ ליהוה׃ 31 ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 32 ותכל כל עבדת משׁכן אהל מועד ויעשׂו בני ישׂראל ככל אשׁר צוה יהוה את משׁה כן עשׂו׃ 33 ויביאו את המשׁכן אל משׁה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשׁיו בריחו ועמדיו ואדניו׃ 34 ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשׁים ואת פרכת המסך׃ 35 את ארון העדת ואת בדיו ואת הכפרת׃ 36 את השׁלחן את כל כליו ואת לחם הפנים׃ 37 את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שׁמן המאור׃ 38 ואת מזבח הזהב ואת שׁמן המשׁחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל׃ 39 את מזבח הנחשׁת ואת מכבר הנחשׁת אשׁר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו׃ 40 את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשׁער החצר את מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשׁכן לאהל מועד׃ 41 את בגדי השׂרד לשׁרת בקדשׁ את בגדי הקדשׁ לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן׃ 42 ככל אשׁר צוה יהוה את משׁה כן עשׂו בני ישׂראל את כל העבדה׃ 43 וירא משׁה את כל המלאכה והנה עשׂו אתה כאשׁר צוה יהוה כן עשׂו ויברך אתם משׁה׃