Exodus 32:13

HOT(i) 13 זכר לאברהם ליצחק ולישׂראל עבדיך אשׁר נשׁבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השׁמים וכל הארץ הזאת אשׁר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם׃