Exodus 28:38

HOT(i) 38 והיה על מצח אהרן ונשׂא אהרן את עון הקדשׁים אשׁר יקדישׁו בני ישׂראל לכל מתנת קדשׁיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה׃