Exodus 27

HOT(i) 1 ועשׂית את המזבח עצי שׁטים חמשׁ אמות ארך וחמשׁ אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושׁלשׁ אמות קמתו׃ 2 ועשׂית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשׁת׃ 3 ועשׂית סירתיו לדשׁנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל כליו תעשׂה נחשׁת׃ 4 ועשׂית לו מכבר מעשׂה רשׁת נחשׁת ועשׂית על הרשׁת ארבע טבעת נחשׁת על ארבע קצותיו׃ 5 ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשׁת עד חצי המזבח׃ 6 ועשׂית בדים למזבח בדי עצי שׁטים וצפית אתם נחשׁת׃ 7 והובא את בדיו בטבעת והיו הבדים על שׁתי צלעת המזבח בשׂאת אתו׃ 8 נבוב לחת תעשׂה אתו כאשׁר הראה אתך בהר כן יעשׂו׃ 9 ועשׂית את חצר המשׁכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שׁשׁ משׁזר מאה באמה ארך לפאה האחת׃ 10 ועמדיו עשׂרים ואדניהם עשׂרים נחשׁת ווי העמדים וחשׁקיהם כסף׃ 11 וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשׂרים ואדניהם עשׂרים נחשׁת ווי העמדים וחשׁקיהם כסף׃ 12 ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשׁים אמה עמדיהם עשׂרה ואדניהם עשׂרה׃ 13 ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשׁים אמה׃ 14 וחמשׁ עשׂרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שׁלשׁה ואדניהם שׁלשׁה׃ 15 ולכתף השׁנית חמשׁ עשׂרה קלעים עמדיהם שׁלשׁה ואדניהם שׁלשׁה׃ 16 ולשׁער החצר מסך עשׂרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שׁני ושׁשׁ משׁזר מעשׂה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה׃ 17 כל עמודי החצר סביב מחשׁקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשׁת׃ 18 ארך החצר מאה באמה ורחב חמשׁים בחמשׁים וקמה חמשׁ אמות שׁשׁ משׁזר ואדניהם נחשׁת׃ 19 לכל כלי המשׁכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשׁת׃ 20 ואתה תצוה את בני ישׂראל ויקחו אליך שׁמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד׃ 21 באהל מועד מחוץ לפרכת אשׁר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישׂראל׃