Exodus 23:14-17

HOT(i) 14 שׁלשׁ רגלים תחג לי בשׁנה׃ 15 את חג המצות תשׁמר שׁבעת ימים תאכל מצות כאשׁר צויתך למועד חדשׁ האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם׃ 16 וחג הקציר בכורי מעשׂיך אשׁר תזרע בשׂדה וחג האסף בצאת השׁנה באספך את מעשׂיך מן השׂדה׃ 17 שׁלשׁ פעמים בשׁנה יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה׃