Exodus 22:9

HOT(i) 9 (22:8) על כל דבר פשׁע על שׁור על חמור על שׂה על שׂלמה על כל אבדה אשׁר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שׁניהם אשׁר ירשׁיען אלהים ישׁלם שׁנים לרעהו׃