Exodus 20:1-17

HOT(i) 1 וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר׃ 2 אנכי יהוה אלהיך אשׁר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃ 3 לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃ 4 לא תעשׂה לך פסל וכל תמונה אשׁר בשׁמים ממעל ואשׁר בארץ מתחת ואשׁר במים מתחת לארץ׃ 5 לא תשׁתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שׁלשׁים ועל רבעים לשׂנאי׃ 6 ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותי׃ 7 לא תשׂא את שׁם יהוה אלהיך לשׁוא כי לא ינקה יהוה את אשׁר ישׂא את שׁמו לשׁוא׃ 8 זכור את יום השׁבת לקדשׁו׃ 9 שׁשׁת ימים תעבד ועשׂית כל מלאכתך׃ 10 ויום השׁביעי שׁבת ליהוה אלהיך לא תעשׂה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשׁר בשׁעריך׃ 11 כי שׁשׁת ימים עשׂה יהוה את השׁמים ואת הארץ את הים ואת כל אשׁר בם וינח ביום השׁביעי על כן ברך יהוה את יום השׁבת ויקדשׁהו׃ 12 כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן׃ 13 לא תרצח׃ 14 לא תנאף׃ 15 לא תגנב׃ 16 לא תענה ברעך עד שׁקר׃ 17 לא תחמד בית רעך לא תחמד אשׁת רעך ועבדו ואמתו ושׁורו וחמרו וכל אשׁר לרעך׃