Esther 9:12

HOT(i) 12 ויאמר המלך לאסתר המלכה בשׁושׁן הבירה הרגו היהודים ואבד חמשׁ מאות אישׁ ואת עשׂרת בני המן בשׁאר מדינות המלך מה עשׂו ומה שׁאלתך וינתן לך ומה בקשׁתך עוד ותעשׂ׃