Deuteronomy 6:4

HOT(i) 4 שׁמע ישׂראל יהוה אלהינו יהוה אחד׃