Deuteronomy 5:6-21

HOT(i) 6 אנכי יהוה אלהיך אשׁר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים׃ 7 לא יהיה לך אלהים אחרים על פני׃ 8 לא תעשׂה לך פסל כל תמונה אשׁר בשׁמים ממעל ואשׁר בארץ מתחת ואשׁר במים מתחת לארץ׃ 9 לא תשׁתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים ועל שׁלשׁים ועל רבעים לשׂנאי׃ 10 ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותו׃ 11 לא תשׂא את שׁם יהוה אלהיך לשׁוא כי לא ינקה יהוה את אשׁר ישׂא את שׁמו לשׁוא׃ 12 שׁמור את יום השׁבת לקדשׁו כאשׁר צוך יהוה אלהיך׃ 13 שׁשׁת ימים תעבד ועשׂית כל מלאכתך׃ 14 ויום השׁביעי שׁבת ליהוה אלהיך לא תעשׂה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושׁורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשׁר בשׁעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך׃ 15 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משׁם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשׂות את יום השׁבת׃ 16 כבד את אביך ואת אמך כאשׁר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן׃ 17 לא תרצח׃ 18 ולא תנאף׃ 19 ולא תגנב׃ 20 ולא תענה ברעך עד שׁוא׃ 21 ולא תחמד אשׁת רעך ולא תתאוה בית רעך שׂדהו ועבדו ואמתו שׁורו וחמרו וכל אשׁר לרעך׃