Deuteronomy 4:40

HOT(i) 40 ושׁמרת את חקיו ואת מצותיו אשׁר אנכי מצוך היום אשׁר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים׃