Deuteronomy 4:23-25

HOT(i) 23 השׁמרו לכם פן תשׁכחו את ברית יהוה אלהיכם אשׁר כרת עמכם ועשׂיתם לכם פסל תמונת כל אשׁר צוך יהוה אלהיך׃ 24 כי יהוה אלהיך אשׁ אכלה הוא אל קנא׃ 25 כי תוליד בנים ובני בנים ונושׁנתם בארץ והשׁחתם ועשׂיתם פסל תמונת כל ועשׂיתם הרע בעיני יהוה אלהיך להכעיסו׃