Deuteronomy 4:1

HOT(i) 1 ועתה ישׂראל שׁמע אל החקים ואל המשׁפטים אשׁר אנכי מלמד אתכם לעשׂות למען תחיו ובאתם וירשׁתם את הארץ אשׁר יהוה אלהי אבתיכם נתן׃