Deuteronomy 28:28

HOT(i) 28 יככה יהוה בשׁגעון ובעורון ובתמהון לבב׃