Deuteronomy 28:1-68

HOT(i) 1 והיה אם שׁמוע תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו אשׁר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ׃ 2 ובאו עליך כל הברכות האלה והשׂיגך כי תשׁמע בקול יהוה אלהיך׃ 3 ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשׂדה׃ 4 ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרות צאנך׃ 5 ברוך טנאך ומשׁארתך׃ 6 ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃ 7 יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשׁבעה דרכים ינוסו לפניך׃ 8 יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משׁלח ידך וברכך בארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן׃ 9 יקימך יהוה לו לעם קדושׁ כאשׁר נשׁבע לך כי תשׁמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו׃ 10 וראו כל עמי הארץ כי שׁם יהוה נקרא עליך ויראו ממך׃ 11 והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיך לתת׃ 12 יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השׁמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשׂה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה׃ 13 ונתנך יהוה לראשׁ ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשׁמע אל מצות יהוה אלהיך אשׁר אנכי מצוך היום לשׁמר ולעשׂות׃ 14 ולא תסור מכל הדברים אשׁר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושׂמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם׃ 15 והיה אם לא תשׁמע בקול יהוה אלהיך לשׁמר לעשׂות את כל מצותיו וחקתיו אשׁר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל הקללות האלה והשׂיגוך׃ 16 ארור אתה בעיר וארור אתה בשׂדה׃ 17 ארור טנאך ומשׁארתך׃ 18 ארור פרי בטנך ופרי אדמתך שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך׃ 19 ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך׃ 20 ישׁלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משׁלח ידך אשׁר תעשׂה עד השׁמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשׁר עזבתני׃ 21 ידבק יהוה בך את הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃ 22 יככה יהוה בשׁחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשׁדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך׃ 23 והיו שׁמיך אשׁר על ראשׁך נחשׁת והארץ אשׁר תחתיך ברזל׃ 24 יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר מן השׁמים ירד עליך עד השׁמדך׃ 25 יתנך יהוה נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשׁבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃ 26 והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השׁמים ולבהמת הארץ ואין מחריד׃ 27 יככה יהוה בשׁחין מצרים ובעפלים ובגרב ובחרס אשׁר לא תוכל להרפא׃ 28 יככה יהוה בשׁגעון ובעורון ובתמהון לבב׃ 29 והיית ממשׁשׁ בצהרים כאשׁר ימשׁשׁ העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשׁוק וגזול כל הימים ואין מושׁיע׃ 30 אשׁה תארשׂ ואישׁ אחר ישׁגלנה בית תבנה ולא תשׁב בו כרם תטע ולא תחללנו׃ 31 שׁורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישׁוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושׁיע׃ 32 בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך׃ 33 פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשׁר לא ידעת והיית רק עשׁוק ורצוץ כל הימים׃ 34 והיית משׁגע ממראה עיניך אשׁר תראה׃ 35 יככה יהוה בשׁחין רע על הברכים ועל השׁקים אשׁר לא תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך׃ 36 יולך יהוה אתך ואת מלכך אשׁר תקים עליך אל גוי אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שׁם אלהים אחרים עץ ואבן׃ 37 והיית לשׁמה למשׁל ולשׁנינה בכל העמים אשׁר ינהגך יהוה שׁמה׃ 38 זרע רב תוציא השׂדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃ 39 כרמים תטע ועבדת ויין לא תשׁתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת׃ 40 זיתים יהיו לך בכל גבולך ושׁמן לא תסוך כי ישׁל זיתך׃ 41 בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשׁבי׃ 42 כל עצך ופרי אדמתך יירשׁ הצלצל׃ 43 הגר אשׁר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה׃ 44 הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראשׁ ואתה תהיה לזנב׃ 45 ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשׂיגוך עד השׁמדך כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך לשׁמר מצותיו וחקתיו אשׁר צוך׃ 46 והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם׃ 47 תחת אשׁר לא עבדת את יהוה אלהיך בשׂמחה ובטוב לבב מרב כל׃ 48 ועבדת את איביך אשׁר ישׁלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השׁמידו אתך׃ 49 ישׂא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשׁר ידאה הנשׁר גוי אשׁר לא תשׁמע לשׁנו׃ 50 גוי עז פנים אשׁר לא ישׂא פנים לזקן ונער לא יחן׃ 51 ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השׁמדך אשׁר לא ישׁאיר לך דגן תירושׁ ויצהר שׁגר אלפיך ועשׁתרת צאנך עד האבידו אתך׃ 52 והצר לך בכל שׁעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשׁר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שׁעריך בכל ארצך אשׁר נתן יהוה אלהיך׃ 53 ואכלת פרי בטנך בשׂר בניך ובנתיך אשׁר נתן לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך׃ 54 האישׁ הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשׁת חיקו וביתר בניו אשׁר יותיר׃ 55 מתת לאחד מהם מבשׂר בניו אשׁר יאכל מבלי השׁאיר לו כל במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בכל שׁעריך׃ 56 הרכה בך והענגה אשׁר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באישׁ חיקה ובבנה ובבתה׃ 57 ובשׁליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשׁר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר במצור ובמצוק אשׁר יציק לך איבך בשׁעריך׃ 58 אם לא תשׁמר לעשׂות את כל דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה ליראה את השׁם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך׃ 59 והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים׃ 60 והשׁיב בך את כל מדוה מצרים אשׁר יגרת מפניהם ודבקו׃ 61 גם כל חלי וכל מכה אשׁר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השׁמדך׃ 62 ונשׁארתם במתי מעט תחת אשׁר הייתם ככוכבי השׁמים לרב כי לא שׁמעת בקול יהוה אלהיך׃ 63 והיה כאשׁר שׂשׂ יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישׂישׂ יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשׁמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃ 64 והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שׁם אלהים אחרים אשׁר לא ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן׃ 65 ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שׁם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפשׁ׃ 66 והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך׃ 67 בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר מפחד לבבך אשׁר תפחד וממראה עיניך אשׁר תראה׃ 68 והשׁיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשׁר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שׁם לאיביך לעבדים ולשׁפחות ואין קנה׃