Deuteronomy 15:9

HOT(i) 9 השׁמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שׁנת השׁבע שׁנת השׁמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא׃