Daniel 5:23

HOT(i) 23 ועל מרא שׁמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמיך ואנתה ורברבניך שׁגלתך ולחנתך חמרא שׁתין בהון ולאלהי כספא ודהבא נחשׁא פרזלא אעא ואבנא די לא חזין ולא שׁמעין ולא ידעין שׁבחת ולאלהא די נשׁמתך בידה וכל ארחתך לה לא הדרת׃