2 Samuel 8:10

HOT(i) 10 וישׁלח תעי את יורם בנו אל המלך דוד לשׁאל לו לשׁלום ולברכו על אשׁר נלחם בהדדעזר ויכהו כי אישׁ מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי כסף וכלי זהב וכלי נחשׁת׃