2 Samuel 6:17-19

HOT(i) 17 ויבאו את ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשׁר נטה לו דוד ויעל דוד עלות לפני יהוה ושׁלמים׃ 18 ויכל דוד מהעלות העולה והשׁלמים ויברך את העם בשׁם יהוה צבאות׃ 19 ויחלק לכל העם לכל המון ישׂראל למאישׁ ועד אשׁה לאישׁ חלת לחם אחת ואשׁפר אחד ואשׁישׁה אחת וילך כל העם אישׁ לביתו׃