2 Samuel 21:15-22

HOT(i) 15 ותהי עוד מלחמה לפלשׁתים את ישׂראל וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את פלשׁתים ויעף דוד׃ 16 וישׁבו בנב אשׁר בילידי הרפה ומשׁקל קינו שׁלשׁ מאות משׁקל נחשׁת והוא חגור חדשׁה ויאמר להכות את דוד׃ 17 ויעזר לו אבישׁי בן צרויה ויך את הפלשׁתי וימיתהו אז נשׁבעו אנשׁי דוד לו לאמר לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישׂראל׃ 18 ויהי אחרי כן ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשׁתים אז הכה סבכי החשׁתי את סף אשׁר בילדי הרפה׃ 19 ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשׁתים ויך אלחנן בן יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי ועץ חניתו כמנור ארגים׃ 20 ותהי עוד מלחמה בגת ויהי אישׁ מדין ואצבעת ידיו ואצבעות רגליו שׁשׁ ושׁשׁ עשׂרים וארבע מספר וגם הוא ילד להרפה׃ 21 ויחרף את ישׂראל ויכהו יהונתן בן שׁמעי אחי דוד׃ 22 את ארבעת אלה ילדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו׃