2 Samuel 18:9

HOT(i) 9 ויקרא אבשׁלום לפני עבדי דוד ואבשׁלום רכב על הפרד ויבא הפרד תחת שׂובך האלה הגדולה ויחזק ראשׁו באלה ויתן בין השׁמים ובין הארץ והפרד אשׁר תחתיו עבר׃