2 Samuel 12:1-4

HOT(i) 1 וישׁלח יהוה את נתן אל דוד ויבא אליו ויאמר לו שׁני אנשׁים היו בעיר אחת אחד עשׁיר ואחד ראשׁ׃ 2 לעשׁיר היה צאן ובקר הרבה מאד׃ 3 ולרשׁ אין כל כי אם כבשׂה אחת קטנה אשׁר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדו מפתו תאכל ומכסו תשׁתה ובחיקו תשׁכב ותהי לו כבת׃ 4 ויבא הלך לאישׁ העשׁיר ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשׂות לארח הבא לו ויקח את כבשׂת האישׁ הראשׁ ויעשׂה לאישׁ הבא אליו׃