2 Kings 7:2

HOT(i) 2 ויען השׁלישׁ אשׁר למלך נשׁען על ידו את אישׁ האלהים ויאמר הנה יהוה עשׂה ארבות בשׁמים היהיה הדבר הזה ויאמר הנכה ראה בעיניך ומשׁם לא תאכל׃