2 Kings 23:5

HOT(i) 5 והשׁבית את הכמרים אשׁר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות בערי יהודה ומסבי ירושׁלם ואת המקטרים לבעל לשׁמשׁ ולירח ולמזלות ולכל צבא השׁמים׃