2 Kings 23:15

HOT(i) 15 וגם את המזבח אשׁר בבית אל הבמה אשׁר עשׂה ירבעם בן נבט אשׁר החטיא את ישׂראל גם את המזבח ההוא ואת הבמה נתץ וישׂרף את הבמה הדק לעפר ושׂרף אשׁרה׃