2 Kings 23:13

HOT(i) 13 ואת הבמות אשׁר על פני ירושׁלם אשׁר מימין להר המשׁחית אשׁר בנה שׁלמה מלך ישׂראל לעשׁתרת שׁקץ צידנים ולכמושׁ שׁקץ מואב ולמלכם תועבת בני עמון טמא המלך׃