2 Kings 14:28

HOT(i) 28 ויתר דברי ירבעם וכל אשׁר עשׂה וגבורתו אשׁר נלחם ואשׁר השׁיב את דמשׂק ואת חמת ליהודה בישׂראל הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישׂראל׃