2 Chronicles 36:14-16

HOT(i) 14 גם כל שׂרי הכהנים והעם הרבו למעול מעל ככל תעבות הגוים ויטמאו את בית יהוה אשׁר הקדישׁ בירושׁלם׃ 15 וישׁלח יהוה אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השׁכם ושׁלוח כי חמל על עמו ועל מעונו׃ 16 ויהיו מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת יהוה בעמו עד לאין מרפא׃