2 Chronicles 35:8

HOT(i) 8 ושׂריו לנדבה לעם לכהנים וללוים הרימו חלקיה וזכריהו ויחיאל נגידי בית האלהים לכהנים נתנו לפסחים אלפים ושׁשׁ מאות ובקר שׁלשׁ מאות׃