2 Chronicles 34:30

HOT(i) 30 ויעל המלך בית יהוה וכל אישׁ יהודה וישׁבי ירושׁלם והכהנים והלוים וכל העם מגדול ועד קטן ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בית יהוה׃