2 Chronicles 33:7

HOT(i) 7 וישׂם את פסל הסמל אשׁר עשׂה בבית האלהים אשׁר אמר אלהים אל דויד ואל שׁלמה בנו בבית הזה ובירושׁלם אשׁר בחרתי מכל שׁבטי ישׂראל אשׂים את שׁמי לעילום׃