2 Chronicles 32

HOT(i) 1 אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשׁור ויבא ביהודה ויחן על הערים הבצרות ויאמר לבקעם אליו׃ 2 וירא יחזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושׁלם׃ 3 ויועץ עם שׂריו וגבריו לסתום את מימי העינות אשׁר מחוץ לעיר ויעזרוהו׃ 4 ויקבצו עם רב ויסתמו את כל המעינות ואת הנחל השׁוטף בתוך הארץ לאמר למה יבואו מלכי אשׁור ומצאו מים רבים׃ 5 ויתחזק ויבן את כל החומה הפרוצה ויעל על המגדלות ולחוצה החומה אחרת ויחזק את המלוא עיר דויד ויעשׂ שׁלח לרב ומגנים׃ 6 ויתן שׂרי מלחמות על העם ויקבצם אליו אל רחוב שׁער העיר וידבר על לבבם לאמר׃ 7 חזקו ואמצו אל תיראו ואל תחתו מפני מלך אשׁור ומלפני כל ההמון אשׁר עמו כי עמנו רב מעמו׃ 8 עמו זרוע בשׂר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על דברי יחזקיהו מלך יהודה׃ 9 אחר זה שׁלח סנחריב מלך אשׁור עבדיו ירושׁלימה והוא על לכישׁ וכל ממשׁלתו עמו על יחזקיהו מלך יהודה ועל כל יהודה אשׁר בירושׁלם לאמר׃ 10 כה אמר סנחריב מלך אשׁור על מה אתם בטחים וישׁבים במצור בירושׁלם׃ 11 הלא יחזקיהו מסית אתכם לתת אתכם למות ברעב ובצמא לאמר יהוה אלהינו יצילנו מכף מלך אשׁור׃ 12 הלא הוא יחזקיהו הסיר את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושׁלם לאמר לפני מזבח אחד תשׁתחוו ועליו תקטירו׃ 13 הלא תדעו מה עשׂיתי אני ואבותי לכל עמי הארצות היכול יכלו אלהי גוי הארצות להציל את ארצם מידי׃ 14 מי בכל אלהי הגוים האלה אשׁר החרימו אבותי אשׁר יכול להציל את עמו מידי כי יוכל אלהיכם להציל אתכם מידי׃ 15 ועתה אל ישׁיא אתכם חזקיהו ואל יסית אתכם כזאת ואל תאמינו לו כי לא יוכל כל אלוה כל גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותי אף כי אלהיכם לא יצילו אתכם מידי׃ 16 ועוד דברו עבדיו על יהוה האלהים ועל יחזקיהו עבדו׃ 17 וספרים כתב לחרף ליהוה אלהי ישׂראל ולאמר עליו לאמר כאלהי גוי הארצות אשׁר לא הצילו עמם מידי כן לא יציל אלהי יחזקיהו עמו מידי׃ 18 ויקראו בקול גדול יהודית על עם ירושׁלם אשׁר על החומה ליראם ולבהלם למען ילכדו את העיר׃ 19 וידברו אל אלהי ירושׁלם כעל אלהי עמי הארץ מעשׂה ידי האדם׃ 20 ויתפלל יחזקיהו המלך וישׁעיהו בן אמוץ הנביא על זאת ויזעקו השׁמים׃ 21 וישׁלח יהוה מלאך ויכחד כל גבור חיל ונגיד ושׂר במחנה מלך אשׁור וישׁב בבשׁת פנים לארצו ויבא בית אלהיו ומיציאו מעיו שׁם הפילהו בחרב׃ 22 ויושׁע יהוה את יחזקיהו ואת ישׁבי ירושׁלם מיד סנחריב מלך אשׁור ומיד כל וינהלם מסביב׃ 23 ורבים מביאים מנחה ליהוה לירושׁלם ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה וינשׂא לעיני כל הגוים מאחרי כן׃ 24 בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות ויתפלל אל יהוה ויאמר לו ומופת נתן׃ 25 ולא כגמל עליו השׁיב יחזקיהו כי גבה לבו ויהי עליו קצף ועל יהודה וירושׁלם׃ 26 ויכנע יחזקיהו בגבה לבו הוא וישׁבי ירושׁלם ולא בא עליהם קצף יהוה בימי יחזקיהו׃ 27 ויהי ליחזקיהו עשׁר וכבוד הרבה מאד ואצרות עשׂה לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשׂמים ולמגנים ולכל כלי חמדה׃ 28 ומסכנות לתבואת דגן ותירושׁ ויצהר וארות לכל בהמה ובהמה ועדרים לאורות׃ 29 וערים עשׂה לו ומקנה צאן ובקר לרב כי נתן לו אלהים רכושׁ רב מאד׃ 30 והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון ויישׁרם למטה מערבה לעיר דויד ויצלח יחזקיהו בכל מעשׂהו׃ 31 וכן במליצי שׂרי בבל המשׁלחים עליו לדרשׁ המופת אשׁר היה בארץ עזבו האלהים לנסותו לדעת כל בלבבו׃ 32 ויתר דברי יחזקיהו וחסדיו הנם כתובים בחזון ישׁעיהו בן אמוץ הנביא על ספר מלכי יהודה וישׂראל׃ 33 וישׁכב יחזקיהו עם אבתיו ויקברהו במעלה קברי בני דויד וכבוד עשׂו לו במותו כל יהודה וישׁבי ירושׁלם וימלך מנשׁה בנו תחתיו׃