2 Chronicles 2:10

HOT(i) 10 (2:9) והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חטים מכות לעבדיך כרים עשׂרים אלף ושׂערים כרים עשׂרים אלף ויין בתים עשׂרים אלף ושׁמן בתים עשׂרים אלף׃